Tietosuojaseloste

Tämä on El Norte Finland / Mami & Majuri Oy:n (rekisterinpitäjä) tietosuojalain (1050/2018) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen velvoite informoida rekisteröityjä. Laadittu 03.05.2021. Viimeisin muutos 18.9.2023.

1. Rekisterinpitäjä

El Norte Finland / Mami & Majuri Oy.
Y-tunnus 3190795-9

Tuomitie 15, 06100 Porvoo.

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Paola Dadda, info@elnortefinland.com, puhelin: 040 575 9162

3. Rekisterin nimi

El Norte Finland / Mami & Majuri Oy -asiakasrekisteri (verkkokauppatilaukset)

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on asiakassuhde, asiakkaan suostumus tai asiakkaan välisistä sopimuksista sekä lainsäädännöstä johtuvien oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen. Rekisteriin liittyvät sivustot: elnortefinland.com

Henkilötietoja käytetään

 • verkkokaupasta tilaamiseen
 • verkkokauppatilausten käsittelyyn ja toimituksiin
 • palveluista tiedottamiseen ja viestimiseen
 • asiakaskyselyihin ja -tutkimuksiin
 • asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen
 • palveluista tiedottamiseen ja viestimiseen
 • suoramarkkinointiin 

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisterimme voi sisältää seuraavia tietoja:

Asiakkaan perustiedot

 • nimitiedot (yrityksen/henkilön)
 • osoitetiedot
 • puhelinnumero
 • sähköpostiosoite
 • www-osoite
 • IP-osoite

Asiakkuuteen liittyvät tiedot

Rekisteriin kerätään tietoja:

Henkilöltä itseltään. Viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa (esim. ytj.fi). Tietoja kerätään myös Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla.

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. kun käyttäjä tekee verkkokauppatilauksen lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

6. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

7. Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.
Käyttäjä voi milloin tahansa poistaa tietonsa rekisteristä kirjallisella pyynnöllä:  info@elnortefinland.com

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

9. Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.

Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

10. Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä ei tehdä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22).

11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.